Čím je naša škola výnimočná?

Školský vzdelávací program:

 • od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka,
 • rozšírené vyučovanie predmetu Hudobná výchova o hru na flautu na celom I. stupni,
 • od siedmeho ročníka dva vyučovacie jazyky:
  • anglický a nemecký jazyk,
  • anglický a ruský jazyk,
 • v 1. ročníku a od budúceho školského roka aj v 2. ročníku (štvrťročne) projektové vyučovanie Cestujeme z rozprávky do rozprávky za účasti rodičov na celom vyučovaní,
 • v 1. ročníku Ranná komunita – program zameraný na koncentráciu na vyučovaní, priestorovú predstavivosť, vzťahy medzi rovesníkmi, klímu triedy, dychové cvičenia...
 • Poskytovanie starostlivosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dve špeciálne pedagogičky a pedagogická asistentka sa systematicky venujú deťom počas celého školského roka.

Tematické vyučovanie - zahrnutie finančnej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti:

 • Deň jablka,
 • Deň vody,
 • Deň Zeme.

Projekty:

 • Bezpečnosť na cestách a železnici,
 • Historia magistra vitae,
 • Beseda so zamestnancom EÚ z Brusellu pre žiakov 8. a 9. ročníka,
 • Džúsy a pyré,
 • Noc v knižnici.

Súťaže:

 • Cezpoľný beh,
 • Bavme deti športom,
 • Hokejbal,
 • Minihádzaná,
 • Stolný tenis,
 • Bobor,
 • Maksík,
 • Matematický klokan,
 • Pytagoriáda,
 • Robotická súťaž,
 • Šaliansky Maťko,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Futbal,
 • Mikulášska Petržalka,
 • Školský pohár Gerulata,
 • výtvarné súťaže,
 • olympiády,
 • exkurzie,
 • výstavy,
 • výchovné koncerty,
 • bábkové divadlá,
 • prednášky pre žiakov II. stupňa.

Školský klub detí:

Práca s deťmi nadväzuje na vyučovanie, projekty a iné aktivity:

 • Šarkaniáda,
 • Fašiangy - karneval,
 • Olympiáda pre prvákov,
 • Dopravná súťaž – základy prvej pomoci,
 • Plody a dary jesene,
 • Babka a dedko sú mi všetko,
 • Milionár – finančná gramotnosť,
 • Pexesiáda – poznám peniaze ?,
 • hry v prírode,
 • Deň detí,...

Záujmová činnosť:

 • Šachový krúžok
 • Stolnotenisový krúžok
 • Angličtina hrou – práca s hlinou
 • Žiacky parlament
 • Šikovné ruky
 • Hokejbal
 • Florbal
 • Atletický krúžok
 • Pohybová príprava
 • Počítačový krúžok
 • Tanečný krúžok
 • Príprava na Testovanie – 9. Ročník
 • Kniha hrou
 • Konverzácia v NEJ

Spolupráca:

 • Základná umelecká škola
 • Centrum voľného času
 • Súkromná základná umelecká škola
 • BENITIM –zážitkové kurzy

Naši žiaci úspešne reprezentujú našu školu na súťažiach a na olympiádach.

 

 

Archív:

Šk. rok 2016/2017

Šk. rok 2015/2016

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis