Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

Plenárna schôdza rodičov detí z materskej školy

Dátum: 2. 09. 2015
Miesto: Telocvičňa v základnej škole

Triedne aktívy rodičov detí z materskej školy

Dátum: 2. 09. 2015 po ukončení plenárnej schôdze
Miesto: Trieda v MŠ, ktorú Vaše dieťa navštevuje

Vložené: 31.08.2015

Menný zozanm žiakov I.A a I.B

otvoriť súbor . . .

Vložené: 31.08.2015

ZOZNAM VECÍ PRE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY.

 • kópia preukazu poistenca/ odovzdať v deň nástupu do MŠ/
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza / dostanete pri nástupe od triednej učiteľky
 • vyplnený dotazník o dieťati / dostanete u triednej učiteľky /
 • obuv na prezutie / pevná obuv, papučky, ortopedická obuv, nie šľapky/
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie podľa ročného obdobia / 3-4 ročné deti aj viac kusov/
 • úbor na cvičenie / tričko, tepláky, tenisky/ deti od 4-6rokov
 • vrecúško na úbor
 • potreby na ústnu hygienu – pohár, zubná kefka / označiť menom/
 • hrebeň / označiť menom /
 • vešiak do skrinky
 • igelitová podložka do skrinky na topánky

VŠETKY VECI OZNAČIŤ CELÝM MENOM DIEŤAŤA /PRÍPADNE INICIÁLKAMI MENA DIEŤAŤA u 4-6 roč./

Vložené: 27.08.2015

Nástup do školy a školských zariadení dňa 2.9.2015 (streda)

Základná škola

8.00 hod - 1. ročník
9.00 hod - 2. – 9. ročník

Materská škola

prevádzka 6,30 hod – 17,00 hod

Školský klub detí

prevádzka 6,30 hod – 7,40 hod
11,40 hod – 17,00 hod

Dňa 2.9.2015 je ŠKD v prevádzke od 9.00 hod – 17.00 hod

Školská jedáleň

Obedy sa vydávajú od 03.09.2015 iba stravníkom, ktorí budú mať uhradené stravné na 09/2015 a prevezmú si obedové lístky do 28.08.2015 do 12.00 hod.

Dňa 31.08.2015 je prevádzka ŠJ a K zatvorená.

Vložené: 27.08.2015

Nástup do školy a školských zariadení dňa 2.9.2015 (streda)

Základná škola

8.00 hod - 1. ročník
9.00 hod - 2. – 9. ročník

Materská škola

prevádzka 6,30 hod – 17,00 hod

Školský klub detí

prevádzka 6,30 hod – 7,40 hod
11,40 hod – 17,00 hod

Dňa 2.9.2015 je ŠKD v prevádzke od 9.00 hod – 17.00 hod

Školská jedáleň

Obedy sa budú vydávať od 11,30 hod iba stravníkom, ktorí budú mať uhradené stravné na 09/2015 a prevezmú si obedové lístky do 31.08.2015.

Vložené: 04.08.2015

Naše mesto

logo

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sme sa zapojili už po deviaty krát. Dobrovoľníci z rôznych firiem aj širokej verejnosti pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť priestor našej Základnej školy s materskou školou. V rámci podujatia sa nám prostredníctvom realizovaných aktivít dostalo reálnej pomoci vo forme manuálnej práce pri skrášľovaní a revitalizovaní priestorov našej ZŠ s MŠ. Organizátormi podujatia Naše Mesto sú Nadácia Pontis a skupina firiem Engage.

Všetkým dobrovoľníkom patrí veľké ĎAKUJEME

Naše aktivity v Projekte Naše mesto.pdf


grafika1

Oznam - Zbieram baterky

Nákup za body v e-shope je možný do 31.5.2015, ak si žiak body neminie, môže si ich preniesť do budúceho šk. roka a opäť nakupovať od septembra.

Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu bateriek, ale aj plastov a papiera v rámci projektu Olompiáda ďakujeme v mene celej školy a našej prekrásnej prírody. Zber stále pokračuje.

Vložené: 30.01.2015

Darovanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2 %

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ako postupovať

Vložené: 28.01.2015

Poďakovanie za deň narcisov

Den narcisov

Ďakujeme všetkým,
ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci,
alebo prispievatelia dňa 27.03.2015
do kampane Ligy proti rakovine.
Spolu sa nám podarilo prispieť

sumou 854,57€

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetkých, ktorí to potrebujú…

Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach

Vložené: 30.03.2015

Deň narcisov

Narcis

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžeme naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.

Den narcisov
Vložené: 16.03.2015

Gratulujeme

Žiačka 8.ročníka Veronika Poláková pod vedením p.u.O.Horváthovej obsadila v krajskom kole biologickej olympiády nádherné 1.miesto.Úspešne reprezentovala našu školu a tým aj mestskú časť Rusovce. Postupuje do celoslovenského kola. Všetci jej prajeme získanie nových skúseností, poznatkov a v náročnej súťaži jej držíme palce.

Vložené: 15.02.2015

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2015/2016

Otvoriť tlačivo . . .

Vložené: 08.02.2015

Karneval

Masky

4. februára 2015

od 15.00h - do 17.00h

telocvični školy tešíme sa na Vás Vaše deti a pedagógovia

Vložené: 30.01.2015

OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2015/2016

otvoriť dokument . . . TU . . .

 

grafika1

Medzinárodný deň školských knižníc:

Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.

Imatrikulacia1 Imatrikulacia2

príloha.pdf

grafika1

SME V ŠKOLE
(RUSOVSKEJ)

Článok z denníka SME z 23. februára 2014

Vyjadrenie redakcie ZŠ s MŠ a vyjadrenie šéfredaktora SME

Komunikácia denníka SME a ZŠ s MŠ

grafika1

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

grafika1

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Stanovisko kontrolovaného spracované na základe konzultácie s poradcom na verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi

SPRÁVA o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov

grafika1

"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň

grafika1
  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. grafika1

Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz

grafika1

 

 

KALENDÁR:

Hodnotiaca ped. rada:
26.11. 2014
22.04.2015

Klasifikačná porada:
21.01.2015
22.06.2015

Pedagogické rady:
17.09. 2014

Triedne aktívy:
17.09. 2014
12.11. 2014
14.01.2015
15.04.2015
15.06.2015

Triedni dôverníci:
16.09. 2014
10.11. 2014
12.01.2015
13.04.2015
08.06.2015


Školský spoj č. 18:

- Vyjadnenie DP BA

- Trasa školského autobusuPrázdniny v šk. roku 2014/2015

jesenné:
30.10.2014 - 31.10.2014
vianočné:
22.12.2014 - 07.01.2015
polročné:
02.02.2015
jarné:
02.03.2015 - 06.03.2015
veľkonočné:
02.04.2015 - 07.04.2015
letné:
01.07.2015 - 01.09.2015


ZVONENIE

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45 2.vyuč. hodina: 8.55 - 9.40 ... desiatová prestávka ... 3.vyuč. hodina: 9.50 - 10.35 ... pohybová prestávka ... 4.vyuč. hodina: 10.55 - 11.40 5.vyuč. hodina: 11.50 - 12.35 6.vyuč. hodina: 12.45 - 13.30 ... obedňajšia prestávka ... 7.vyuč. hodina: 14.00 - 14.40 8.vyuč. hodina: 14.50 - 15.30


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis