Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

Liga proti rskovine Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života.
Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.
Pripnutím si žltého narcisu 11. apríla sme aj my dnes podporili spolu s obyvateľmi Jaroviec, Rusoviec a Čunova myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a do verejnej finančnej zbierky sme prispeli sumou 772,54€
VŠETKÝM, KTORÍ NEZOSTLALI ĽAHOSTAJNÍ A PODPORILI NAŠU SPOLOČNÚ ZBIERKU SRDEČNE ĎAKUJEME.


OZNAM

Dňa 10. 04. 2014 – vo štvrtok nebude krúžok „T v o r i v é r u k y“ z dôvodu choroby vedúcej krúžku.

Ďakujeme za pochopenie.
 


OZNAM

Žiaci odchádzajú z miesta pobytu lyžiarskeho výcviku o 15.00h, plánovaný návrat do Rusoviec je o 19.00h. Pred príchodom do Bratislavy pošlú rodičom SMS.
Mgr. Marta Bičanová - riaditeľka


Darujte nám 2 percentá

Tlačivo si môžete stiahnuť . . . TU . . .


SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Stanovisko kontrolovaného spracované na základe konzultácie s poradcom na verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi

SPRÁVA o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov


ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ZŠ S MŠ VÝVOJOVÁ 228 BRATISLAVA – RUSOVCE
MÔŽETE PODAŤ V TERMÍNE

od 17. februára do 21. februára 2014

17. februára 2014: v čase od 8,00 – 12,00 a od 15,30 – 16,30 hod.
18. februára – 21. februára 2014: od 10,00 -12,00 a od 15,30 – 17,00hod.

Ak Vám termín podávania žiadosti nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný termín: 02/62859301, diana.petrovicova@zsrusovce.sk


OZNAM

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2014/2015

pokračovať . . . TU . . .


OZNAM

Vážení rodičia, predpokladaný príchod detí zo ŠvP je v sobotu 18.1.2014 v čase od 12.00 - 13.00 hod.


O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že deti do ŠvP docestovali v poriadku.


OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský´rok 2014/2015

v piatok 7. februára 2014 od 15.00 - 18.00h
v sobotu 8. februára 2014 od 8.00 - 12.00 h

Viac podrobností najdete TU . . .


 

OZNAM PRE CHLAPCOV 5., 6., a 7. ROČNÍKA

Dňa 8. 1. 2014 hodina TV 7:00 - 7:45 NEBUDE

Mgr. Marta Bičanová


 

 

Milé mamičky, ockovia,
babičky, dedkovia,
tety a ujovia,
no proste všetci dospeláci,
srdečne vás pozývame do našej

„Predvianočnej cukrárne“

v priestoroch ZŠ v Rusovciach.

Otváracie hodiny
11. decembra 2013
Od 15.00h do 18.00h

pokračovať . . .

 

 

Poďakovanie


Deň jabĺk


Zábavný október pre starých rodičov

Zábavný október

9.októbra 2013 sa na našej škole uskutočnilo zábavno-športové odpoludnie so starými rodičmi. O 15-tej hodine sa pri dverách školy začali schádzať starí rodičia našich detí. Vnúčatá ich vítali so šibalským úsmevom, lebo tento rok to bolo inak, ako po minulé roky, kedy si starý otec a stará mať jednoducho sadli do hľadiska a sledovali typický októbrový program pre babky a dedkov. . . . pokračovať . . .


Imatrikulacie

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na slávnostnú
imatrikuláciu prváčikov, ktorá sa uskutoční dňa
22. októbra 2013 ( v utorok ) o 8.00h v priestoroch

ZŠ s MŠ v Rusovciach.
Vaši prváci a deviataci


BEH SOLIDARITY

Beh1

Aj napriek sychravému počasiu sme v stredu 16. októbra zorganizovali už tradičný Beh solidarity za účasti žiakov a pedagógov školy a rodičov. Aj takouto formou sme podporili všetkých, ktorí z nejakých príčin behať nemôžu aj keby veľmi chceli.


Dary a plody jesene V priestoroch školy bolo aj tento rok možné pozrieť si krásnu výstavu prác žiakov z prírodných materiálov. Ožili tekvičky, mrkvičky, jabĺčka, gaštankovia aj gaštanky.


Účelové cvičenie 16. októbra sa uskutočnilo účelové cvičenie. Vyskúšali sme si ochranné prostriedky, oboznámili sme sa s prostriedkami zdravotnej pomoci, odmerali masky a oprášili vedomosti z dopravnej výchovy a eko výchovy.


Pozvánka


Pozvánka

Otvoriť pozvánku . . . TU . . .


Plenárna schôdza rodičov

Dňa 18.09.2013 (streda) sa uskutoční Plenárna schôdza rodičov o 17:00 hod. v priestoroch základnej školy. Po skončení budú triedne aktívy.


 

Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je
i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Pripnutím si žltého narcisu 12. apríla sme aj my dnes podporili spolu
s obyvateľmi Jaroviec, Rusoviec
a Čunova myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a do verejnej finančnej zbierky sme prispeli sumou

944,87€

VŠETKÝM, KTORÍ NEZOSTLALI ĽAHOSTAJNÍ A PODPORILI NAŠU SPOLOČNÚ ZBIERKU SRDEČNE ĎAKUJEMEAko sme použili darované prostriedky:
Otvoriť prezentáciu . . .

Darujte nám dve percentá

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Kliknutím sem otvor: VYHLÁSENIE
Kliknutím sem otvor: POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE


OZNÁMENIE

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2013/2014

 

 Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava - Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

od 18. februára 2013 do 22. februára 2013
 

Ďalšie informácie . . .  TU . . .

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: prevziať si dokument . . . TU . . .


Projekt BIKE LAB - zážitkové vzdelávanie fyziky a ekológie na školách pomocou bicyklov, sa na našej škole realizuje vďaka finančnej podpore SEPS a.s. Projekt zastrešuje Orbis Institute o.z. a 313 s.r.o.

SEPS     ORBIS


Ďakujeme:

- všetkým zúčastneným 15. - 20. 10. 2012 za brigádu v školskom areáli,

- za brigádu pri napínaní siete okolo multifunkčného ihriska

- riaditeľovi PD Dunaj za výkopové práce v areáli ZŠ

- za zber papiera a PET fliaš


 

Milí priatelia,

naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali Občianskemu združeniu – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava – Rusovce 2 percentá z daní v prospech zlepšenia výchovno – vzdelávacieho procesu a realizáciu aktivít, ktoré organizujeme pre deti a žiakov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. Za finančné prostriedky bolo v predchádzajúcom období zakúpené nové vybavenie a didaktické pomôcky do materskej školy a časť prostriedkov bola investovaná do dobudovania multifunkčného ihriska v základnej škole v Rusovciach.

ĎAKUJEME.


"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň


  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy.


Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz


 

 

 

KALENDÁR:

Hodnotiaca ped. rada:
25.04.2014

Klasifikačná porada:
22.01.2014
23.06.2014

Triedne aktívy:
09.04.2014
11.06.2014

Pedagogické rady:
23.04.2014

Triedni dôverníci:
09.06.2014

Narcisy


Prázdniny ..v šk. roku 2013/2014

jesenné:
30.10.2013 - 03.11.2013
vianočné:
23.12.2013 - 07.01.2014
polročné:
03.02.2014 - 03.02.2014
jarné:
24.02.2014 - 02.03.2014
veľkonočné:
17.04.2014 - 22.04.2014
letné:
30.06.2014 - 01.09.2014


ZVONENIE

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45 2.vyuč. hodina: 8.55 - 9.40 ... desiatová prestávka ... 3.vyuč. hodina: 9.50 - 10.35 ... pohybová prestávka ... 4.vyuč. hodina: 10.55 - 11.40 5.vyuč. hodina: 11.50 - 12.35 6.vyuč. hodina: 12.45 - 13.30 ... obedňajšia prestávka ... 7.vyuč. hodina: 14.00 - 14.40 8.vyuč. hodina: 14.50 - 15.30


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 
HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®