Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

Riaditeľské voľno

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Dňa: 25. 11. 2015
Riaditeľské voľno
žiakov 4., 6., 7., 8., 9. ročníka
- organizačné zabezpečenie Testovania – 5

Žiaci 1., 2., 3. ročníka majú riadne vyučovanie a ŠKD do 16,00 h.

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka

Vložené: 20.10.2015

UČITEĽSKEJ KVAPKY KRVI sa zúčastnia aj učitelia našej školy

ucitelska_kvapka_krvy_2015
ucitelska_kvapka_krvy_2015-2

Vážení rodičia,

perecko

srdečne Vás pozývame na
slávnostnú imatrikuláciu prváčikov,
ktorá sa uskutoční dňa
27. októbra 2015 ( v utorok ) o 8.00h
v priestoroch ZŠ v Rusovciach.

Vaši prváci a deviataci

Vložené: 22.10.2015

ĎAKUJEME

VŠETKÝM RODIČOM A DEŤOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI BRIGÁDY NA ÚPRAVE ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY DŇA 10.10.2015 V SOBOTU.

  • p. Zelenákovi a p. Simčovi za ochotu a pomoc pri odvoze odpadu
  • rodičom Timka Beňa, rodičom Isabellky Krakowskej, mamičke a sestričke Paulínky Kmeťovej, rodičom Šimonka Medveďa, mamičke Daliborka Matiašovského, mamičke Vivienky a Dianky Vacekových, rodičom a bračekovi Tobiáška Kukana, ockovi Janka Simča, mamičke Alexis Mikulovej, mamičke Maťka Škultétyho, oteckovi Lukáška Šípoša, rodičom Alexka Mihoka, rodičom Adamka Stančíka, rodičom Maximka Šarišského, mamičke Amélii Biskupičovej, mamičke Karolínky Nemčekovej, mamičke Katky Šestákovej, mamičke Hanky Mackaninovej, mamičke Sárky Holešovskej, mamičke Miška Strihu
Vložené: 19.10.2015

BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 1. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 2. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 3. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 4. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 5. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 6. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 7. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 8. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 9. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 10. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 11. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 12. BRIGÁDA A ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO DVORA MATERSKEJ ŠKOLY 13.

Vážení rodičia,

čipový prívesok dieťaťa je zákonný zástupca povinný označiť na čítačke, ktoré sa nachádza vľavo na stene pri vstupe do budovy MŠ v čase príchodu do MŠ a v čase odchodu z MŠ (aj po ukončení krúžku a prevzatí dieťaťa od lektorky mimo budovu MŠ je potrebné označiť odchod dieťaťa na čítačke v MŠ).

Prihlasovacie meno a heslo (ktoré obdržali zákonní zástupcovia) umožňuje odhlasovanie dieťaťa zo stravy elektronickou formou (zatiaľ len skúšobne a je potrebné odhlasovať dieťa aj telefonicky alebo osobne).

Vložené: 15.10.2015

Imatrikulácia prvákov

27.10.2015 o 8:00 v priestoroch ZŠ

Všetkých rodičov srdečne pozývame

Stretnutie so starými rodičmi

Stretnutie so starými rodičmi / 21. oktobra 2015 od 15.00 - 17.00 hod

Veľká vďaka patrí našim sponzorom

ŠEVT-u za poskytnuté školské diáre na školský rok 2015/2016 pre žiakov našej školy.
Vydavateľstvu TAKTIK za žiacke knižky pre všetkých žiakov a publikáciu Matematika do vrecka pre žiakov 6. a 7. ročníka, ktorá je pre žiakov veľmi užitočnou učebnou pomôckou, uľahčí im štúdium matematiky.

Vložené: 25.09.2015

TAKTIK SEVT

Darovanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2 %

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ako postupovať

Vložené: 28.01.2015

SME V ŠKOLE
(RUSOVSKEJ)

Článok z denníka SME z 23. februára 2014

Vyjadrenie redakcie ZŠ s MŠ a vyjadrenie šéfredaktora SME

Komunikácia denníka SME a ZŠ s MŠ

grafika1

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

grafika1

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Stanovisko kontrolovaného spracované na základe konzultácie s poradcom na verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi

SPRÁVA o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov

grafika1

"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň

grafika1
  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. grafika1

Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz

grafika1

 

 

KALENDÁR:

Hodnotiaca ped. rada:
25.11. 2015
27.04.2016

Klasifikačná porada:
21.01.2016
22.06.2016

Pedagogické rady:
16.09. 2015

Triedne aktívy:
09.09. 2015
11.11. 2015
13.01.2016
13.04.2016
08.06.2016

Triedni dôverníci:
08.09. 2015
10.11. 2015
12.01.2016
12.04.2016
07.06.2016


Školský spoj č. 18:

- Vyjadnenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2015/2016


ZVONENIE

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45 2.vyuč. hodina: 8.55 - 9.40 ... desiatová prestávka ... 3.vyuč. hodina: 9.50 - 10.35 ... pohybová prestávka ... 4.vyuč. hodina: 10.55 - 11.40 5.vyuč. hodina: 11.45 - 12.30 6.vyuč. hodina: 12.40 - 13.25 ... obedňajšia prestávka ... 7.vyuč. hodina: 13.55 - 14.35 8.vyuč. hodina: 14.45 - 15.25


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis