grafika2

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

Poďakovanie za deň narcisov

Den narcisov

Ďakujeme všetkým,
ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci,
alebo prispievatelia dňa 27.03.2015
do kampane Ligy proti rakovine.
Spolu sa nám podarilo prispieť

sumou 854,57€ .

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetkých, ktorí to potrebujú…

Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach
 


grafika1

Deň narcisov

Den narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžeme naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.
 

Den narcisov


grafika1

Správa z LVK:

Docestovali sme v poriadku

[14.03.2015]

grafika1

Gratulujeme

Žiačka 8.ročníka Veronika Poláková pod vedením p.u.O.Horváthovej obsadila v krajskom kole biologickej olympiády nádherné 1.miesto.Úspešne reprezentovala našu školu a tým aj mestskú časť Rusovce. Postupuje do celoslovenského kola. Všetci jej prajeme získanie nových skúseností, poznatkov a v náročnej súťaži jej držíme palce.

grafika1

Nástup na LVK je dňa 14.03.2015 o 9:15hod pred budovou Miestneho úradu v Rusovciach.
Návrat v popoludňajších hodinách dňa 20.03.2014. Bližšie informácie obdržia zákonní zástupcovia dňa 12.03. 2015.

grafika1

O Z N A M

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 02. 03. 2015 - do 06. 03. 2015 v čase jarných prázdnin nebude ŠKD pri ZŠ s MŠ v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách je 09. 03. 2015 v pondelok .

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka

[25.02.2015]

grafika1

O Z N A M

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 02. 03. 2015 - do 06. 03. 2015 v čase jarných prázdnin nebude Základná škola v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách je 09. 03. 2015 v pondelok .

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka

[25.02.2015]

grafika1

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2015/2016

Otvoriť tlačivo . . .

grafika1 Pozvanka na karneval

Karneval

4. februára 2015

od 15.00h - do 17.00h

v

telocvični školy
tešíme sa na Vás
Vaše deti a pedagógovia

grafika1

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny v školskom roku 2014/2015 budú v pondelok 2. februára 2015.
Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. februára 2015.

grafika1

Darovanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ako postupovať

grafika1

OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2015/2016

otvoriť dokument . . . TU . . .

 

grafika1

Medzinárodný deň školských knižníc:

Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.

Imatrikulacia1 Imatrikulacia2

príloha.pdf

grafika1

Imatrikulacia Milé mamičky, ockovia, babičky, dedkovia,
tety a ujovia, no proste všetci dospeláci,
srdečne Vás pozývame do našej
„Predvianočnej cukrárne“
v Základnej škole v Rusovciach.

10. decembra 2014


Od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Pripravili sme pre Vás
krátky kultúrny program o 15.30hod.,
dobrú kávičku, čajík a voňavé zákusky, ktoré si môžete vychutnať v príjemnom prostredí
a popri tom sa porozprávať s učiteľmi a svojimi deťmi.

Všetci s na Vás veľmi tešíme.
Vaše deti

PS: Konzumné je dobrovoľné a výťažok bude použitý
na zakúpenie prvkov na zlepšenie oddychových aktivít v priestoroch školy.

 

grafika1

Predvianočné tvorivé dielne v ZŠ s MŠ Rusovce

Imatrikulacia

8. a 9. decembra 2O14
výroba ozdôb na stromček z rôznych materiálov
príprava vianočných pozdravov a prianí
pečenie a zdobenie sladkých perníkov
tvorba darčekov pre najbližších
pečenie vianočných oblátok...

 

grafika1

Imatrikulacia

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame
na
slávnostnú imatrikuláciu prváčikov,
ktorá sa uskutoční dňa 29. októbra 2014
( v stredu) o 8.00h v priestoroch
ZŠ s MŠ v Rusovciach.

Vaši prváci a deviataci

grafika1

POZVANKA  stary rodicia

POZVÁNKA NA STRETNUTIE SO STARÝMI RODIČMI

DŇA: 22. októbra 2014 od 15:00 – 17:00 hod.
v Základnej škole s Materskou školou
Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Tešíme sa na Vašu účasť - Vaše deti.

 

 

 

grafika1

Beh solidarity

V stredu 1.10.2014 o 13:45 hod. sa spolu zúčastníme Behu solidarity. Cieľom tejto akcie je rozvíjať u žiakov pocit vzájomnej solidarity s ľuďmi, ktorí v živote nemali toľko šťastia ako zdraví ľudia. Na spoločnú akciu srdečne pozývame aj všetkých rodinných príslušníkov.

grafika1

SME V ŠKOLE
(RUSOVSKEJ)

Článok z denníka SME z 23. februára 2014

Vyjadrenie redakcie ZŠ s MŠ a vyjadrenie šéfredaktora SME

Komunikácia denníka SME a ZŠ s MŠ

grafika1

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

grafika1

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Stanovisko kontrolovaného spracované na základe konzultácie s poradcom na verejné obstarávanie Ing. Helena Polónyi

SPRÁVA o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov

grafika1

"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň

grafika1
  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. grafika1

Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz

grafika1

 

 

KALENDÁR:

Hodnotiaca ped. rada:
26.11. 2014
22.04.2015

Klasifikačná porada:
21.01.2015
22.06.2015

Pedagogické rady:
17.09. 2014

Triedne aktívy:
17.09. 2014
12.11. 2014
14.01.2015
15.04.2015
10.06.2015

Triedni dôverníci:
16.09. 2014
10.11. 2014
12.01.2015
13.04.2015
08.06.2015


Školský spoj č. 18:

- Vyjadnenie DP BA

- Trasa školského autobusuPrázdniny v šk. roku 2014/2015

jesenné:
30.10.2014 - 31.10.2014
vianočné:
22.12.2014 - 07.01.2015
polročné:
02.02.2015
jarné:
02.03.2015 - 06.03.2015
veľkonočné:
02.04.2015 - 07.04.2015
letné:
01.07.2015 - 01.09.2015


ZVONENIE

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45 2.vyuč. hodina: 8.55 - 9.40 ... desiatová prestávka ... 3.vyuč. hodina: 9.50 - 10.35 ... pohybová prestávka ... 4.vyuč. hodina: 10.55 - 11.40 5.vyuč. hodina: 11.50 - 12.35 6.vyuč. hodina: 12.45 - 13.30 ... obedňajšia prestávka ... 7.vyuč. hodina: 14.00 - 14.40 8.vyuč. hodina: 14.50 - 15.30


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis