Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

Oznam rodičia - jedáleň

Vážení rodičia
Platbu na mesiac jún 2016 Vám pošlem do 3. júna 2016, kvôli odčítaniu preplatkov za mesiac apríl a máj 2016.

Platbu prosím uhradiť najneskôr do 10. júna 2016.

Ďakujem.
Anna Anger
vedúca ŠJ a K

Vložené: 24.04.2016

Od 13.4.2016 je poverená vedením ZŠ s MŠ pani Mgr. Marta Šmidáková.

Vložené: 18.04.2016

Testovanie deviatakov T9-2016

Testovanie 9

Testovanie T9-2016 v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 pokračuje celoplošné certifikačné testovanie deviatakov, ktoré organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania 9-2016 sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).

Informácie na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Vložené: 04.04.2016

Od 1.4.2016 je vedením materskej školy poverená pani Nataša Madajová.

Vložené: 04.04.2016

Riaditeľské voľno

V súlade § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, poskytujem žiakom školy 5. - 8. ročníka na deň 06.04.2016 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov - TESTOVANIE - 9.

V uvedený deň bude v prevádzke MŠ, ZŠ 1. - 4. roč., ŠKD a ŠJ s K.

Mgr. Diana Petrovičová
poverená vedením ZŠ s MŠ Bratislava-Rusovce

Vložené: 04.04.2016

Oznam

ŠKD je počas veľkonočných prázdnin od 24.03.2016 - 29.03.2016 mimo prevádzky. Prevádzka ŠKD začína v stredu 30.3.2016
Deti sú počas prázdnin automaticky odhlásené zo stravy v ŠJ.

Mgr. Marta Bičanová - riaditeľka

Aktualizované: 19.03.2016

Oznam

Prevádzka MŠ je uzatvorená v dňoch od 25.03. – 28. 03. 2016.

Prosím, neprítomnosť dieťaťa v dňoch 24. 03. a 29. 03. 2016. Nahláste p.učiteľkám v triede pri odovzdávaní dieťaťa (veľkonočné prázdniny).

Mgr. Marta Bičanová - riaditeľka

Aktualizované: 19.03.2016

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat.“C“

clanok1

Máme veľkú radosť, že pod vedením pani učiteľky RNDr. Olgy Horváthovej sa naša žiačka VIII.A triedy Nina Neuhausová umiestnila v krajskom kole súťaže Biologická olympiáda kategória „C“ v projektovej časti na krásnom 3.mieste.

SRDEČNE GRATULUJEME!

Vložené: 19.03.2016

PYTAGORIÁDA kat.P3

clanok2

Máme veľkú radosť, že pod vedením pani učiteľky Mgr. Alžbety Grucovej sa v obvodnom kole Pytagoriády stal náš žiak III.A triedy Martinko Hlavatý úspešným riešiteľom.

VEĽKÁ GRATULÁCIA!

Vložené: 19.03.2016

PYTAGORIÁDA kat.P4

clanok3

Máme veľkú radosť, že pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Majovej sa v obvodnom kole Pytagoriády stali naši žiaci IV.A triedy Jakubko Vaculík , Jurko Balog a Števko Kotlárik úspešnými riešiteľmi.

VEĽKÁ GRATULÁCIA!

Vložené: 19.03.2016

O z n a m

Stretnutie rodičov detí materskej školy
v pondelok 14. 03. 2016 o 17.00 hod. v základnej škole.

Vložené: 11.03.2016

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2016/2017

V piatok 1. apríla 2016 od 15:00 do 18:00 hod.
v sobotu 2. apríla 2016 od 8:00 do 12:00 hod.

Otvoriť súbor

Vložené: 07.03.2016

Milí rodičia,

v 2015 roku Občianske združenie Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 28, 851 10 Bratislava – Rusovce, z daru 2% dane:

  • Zakúpilo didaktické pomôcky do MŠ
  • Zakúpilo didaktické pomôcky na vyučovanie prírodovedných predmetov do ZŠ
  • Zakúpilo IKT techniku do ZŠ
  • Zakúpilo materiál na revitalizovanie učebne techniky a prírodovedných predmetov v ZŠ

Ďakujeme za naše deti z MŠ a žiakov zo ZŠ.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie 2% (3%) už Vami ročnej odvedenej dane z príjmu za rok 2015 ( ak je to možné ) Občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 28, 851 10 Bratislava – Rusovce, ktoré z týchto finančných prostriedkov financuje projekty na skvalitnenie vzdelávania v ZŠ.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ako postupovať

Vložené: 07.02.2016

Darovanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

2 %

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ako postupovať

Vložené: 03.02.2016

Platba poplatkov za MŠ a ŠKD:

SK22 5600 0000 0094 0267 5001

Vložené: 21.01.2016
grafika1

"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň

grafika1
  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. grafika1

Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz

grafika1

 

 

KALENDÁR:

Hodnotiaca ped. rada:
25.11. 2015
27.04.2016

Klasifikačná porada:
21.01.2016
22.06.2016

Pedagogické rady:
16.09. 2015

Triedne aktívy:
09.09. 2015
11.11. 2015
13.01.2016
21.04.2016
08.06.2016

Triedni dôverníci:
08.09. 2015
10.11. 2015
12.01.2016
12.04.2016
07.06.2016


Školský spoj č. 18:

- Vyjadrenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2015/2016


ZVONENIE

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45 2.vyuč. hodina: 8.55 - 9.40 ... desiatová prestávka ... 3.vyuč. hodina: 9.50 - 10.35 ... pohybová prestávka ... 4.vyuč. hodina: 10.55 - 11.40 5.vyuč. hodina: 11.45 - 12.30 6.vyuč. hodina: 12.40 - 13.25 ... obedňajšia prestávka ... 7.vyuč. hodina: 13.55 - 14.35 8.vyuč. hodina: 14.45 - 15.25


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis